Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

BCC ra đời với một tham vọng ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực. Trải qua nhiều giai đoạn, BCC đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trong giới nhân sự nói riêng và trên thị trường nói chung
Chương trình đào tạo Nghề Nhân Sự Nâng cao
Nghề Nhân Sự Nâng Cao TỐI 3-5-7, 29/09/2018 tải brochure Đăng ký
Xây dựng hệ thống lương 3Ps Tối 3-5-7, 27/10/2018 tải brochure Đăng ký
Thiết kế công việc Tối 3-5-7, 2/10/2018 tải brochure Đăng ký
Xây dựng & đánh giá KPIs Tối 2-4-6, 11/10/2018 tải brochure Đăng ký
Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo Tối 3-5-7, 20/10/2018 tải brochure Đăng ký
Chương trình đào tạo Chuyên Viên Nhân Sự
Chuyên Viên C&B T7-25/08/2018 tải brochure Đăng ký
Chuyên viên KPI 15/09/2018 - 2 ngày thứ 7 tải brochure Đăng ký
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ (Train The Trainer) T7, 15/09/2018 tải brochure Đăng ký